Untitled Document
 เปิดรับบทความเล่ม 1 ปี 2565 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ก่อนส่งบทความตีพิมพ์ กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
Untitled Document
˹á
ͧóҸԡ
Һ
çسزԡ蹡ͧ
Call for Paper
й㹡
Т鹵͹㹡觺
ҹѺ͹ѧ
Һ
Դͺ
Ѻк
 
 Untitled Document


ประวัติ/ความเป็นมา  
            วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ISSN 2286-6175
เริ่มจัดพิมพ์ในปี พ.ศ.2550 เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ จนถึงปี พ.ศ.2559 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มการออกเผยแพร่
วารสารเป็นปีละ 3 ฉบับ (ราย 4 เดือน) และในปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน–ธันวาคม 2560) ได้มีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการผลิตวารสารจากตัวเล่มหนังสือเป็นการผลิตแบบ CD ในปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม–เมษายน 2561)
ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตอีกครั้งหนึ่ง โดยผลิตเป็น Flash Drive และตั้งแต่ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไปได้ยกเลิกการผลิต Flash Drive โดยผู้นิพนธ์สามารถสืบค้นเพื่ออ้างอิงหรืออ่านบทความได้ที่ https://heritage.eau.ac.th/ หรือ
สืบค้นได้จากฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Center: TCI)
            ปัจจุบัน วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ผ่าน
การรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยได้รับการรับรองคุณภาพจัดให้เป็นวารสาร
กลุ่มที่ 2 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมทั้งยังเป็นวารสารไทยที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN
Citation Index (ACI) อีกด้วย

การพิจารณาบทความ
            บทความจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ภายนอก ในสาขาวิชานั้น ๆ จำนวน
ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยเป็นการประเมินบทความโดยที่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นิพนธ์ไม่ทราบชื่อและสังกัดกันและกัน
(Double-blind) และส่งผลการพิจารณาแก่ผู้เขียนเพื่อปรับปรุง แก้ไขบทความ เมื่อบทความผ่านการพิจารณา
จากผู้ทรงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการแล้ว ผู้เขียนจึงจะได้รับใบตอบรับการตีพิมพ์บทความในวารสาร
            กำหนดการเผยแพร่ กำหนดออกเผยแพร่ราย 4 เดือน ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้
                    ฉบับที่ 1: มกราคม-เมษายน (กำหนดออก เมษายน)
                    ฉบับที่ 2: พฤษภาคม-สิงหาคม (กำหนดออก สิงหาคม)
                    ฉบับที่ 3: กันยายน-ธันวาคม (กำหนดออก ธันวาคม)
            การจัดพิมพ์    เผยแพร่ฉบับ Online ที่ website https://heritage.eau.ac.th/ และ https://www.tci-thaijo.org/
            แหล่งผลิต     ศูนย์ผลิตเอกสารทางวิชาการ และกองบรรณาธิการวารสารฯ
วัตถุประสงค์
    1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย (Research Paper) และบทความวิชาการ (Academic Paper) ที่มีคุณภาพของอาจารย์ประจำ บุคคลภายนอก ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ การบิน สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี สารสนเทศ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
    2. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการแก่สังคม โดยสนับสนุนให้อาจารย์ประจำ และบุคคลภายนอกนำเสนอผลงานวิชาการในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ การบิน สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
เจ้าของ
  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ที่ปรึกษา
  ดร.โชติรัส ชวนิชย์                                            อธิการบดี
 
บทความใน "วารสาร EAU HERITAGE" เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยไม่มีส่วนในความคิดเห็นในข้อความเหล่านั้น

Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document Last updated (20 July 2020) Copyright 2020 Desing by Department of Informatics