Untitled Document
 เปิดรับบทความเล่ม 3 ปี 2566 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ก่อนส่งบทความตีพิมพ์ กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
 Untitled Document
ข้อมูลเกี่ยวกับวารสาร
กองบรรณาธิการ
จริยธรรมการตีพิมพ์
ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ
นโยบายการรับบทความ
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์
อ่านฉบับย้อนหลัง
ค้นหาบทความ
ติดต่อสอบถาม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 Untitled Document


ประวัติ/ความเป็นมา  
            วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีISSN 2286-6175 เริ่มจัดพิมพ์ในปี พ.ศ.2550 เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ จนถึงปี พ.ศ.2559ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มการออกเผยแพร่วารสารเป็นปีละ 3 ฉบับ (ราย 4 เดือน) และในปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2560) ได้มีการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการผลิตวารสารจากตัวเล่มหนังสือเป็นการผลิตแบบ CD ในปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน2561) ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตอีกครั้งหนึ่ง โดยผลิตเป็น Flash Drive และตั้งแต่ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไปได้ยกเลิกการผลิต Flash Drive โดยผู้เขียนสามารถสืบค้นเพื่ออ้างอิงหรืออ่านบทความได้ที่
https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci
            ปัจจุบัน วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Center: TC) โดยได้รับการรับรองคุณภาพจัดให้เป็นวารสาร กลุ่มที่ 1 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และเป็นวารสารที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)

การพิจารณาบทความ
            ตั้งแต่ฉบับแรกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ จนถึงปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) บทความจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชานั้น ๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยเป็นการประเมินบทความที่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นิพนธ์ไม่ทราบชื่อและสังกัดกันและกัน (Double-blind) ทั้งนี้บทความจากบุคลากรภายใน จะได้รับการพิจารณาบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งหมด และบทความจากบุคลากรภายนอกจะได้รับการพิจารณาบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายในกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และตั้งแต่ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) เป็นต้นไป วารสารฯ ได้ปรับเปลี่ยนจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในการประเมินบทความจากเดิมจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ท่าน เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
            กำหนดการเผยแพร่ กำหนดออกเผยแพร่ราย 4 เดือน ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้
                    ฉบับที่ 1: มกราคม-เมษายน (กำหนดออก เมษายน)
                    ฉบับที่ 2: พฤษภาคม-สิงหาคม (กำหนดออก สิงหาคม)
                    ฉบับที่ 3: กันยายน-ธันวาคม (กำหนดออก ธันวาคม)
            การจัดพิมพ์    เผยแพร่ฉบับ Online ที่ website https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci
            แหล่งผลิต     กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์
    1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article) ที่มีคุณภาพของอาจารย์ประจำ บุคคลภายนอก ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ การบิน สิ่งแวดล้อม คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
    2. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการแก่สังคม โดยสนับสนุนให้อาจารย์ประจำ และบุคคลภายนอกนำเสนอผลงานวิชาการในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ การบิน สิ่งแวดล้อม คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
เจ้าของ
  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ที่ปรึกษา
  ดร.โชติรัส ชวนิชย์                               อธิการบดี
 
บทความใน "วารสาร EAU HERITAGE" เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยไม่มีส่วนในความคิดเห็นในข้อความเหล่านั้น

Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document Last updated (7 Jan 2022) Copyright 2020 Desing by Department of Informatics