Untitled Document
 Untitled Document
ข้อมูลเกี่ยวกับวารสาร
กองบรรณาธิการ
จริยธรรมการตีพิมพ์
ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ
นโยบายการรับบทความ
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์
อ่านฉบับย้อนหลัง
ค้นหาบทความ
ติดต่อสอบถาม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 Untitled Document

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์  

        วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ ดังนี้

สถานะผู้เขียน
ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ (บาท)
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
2,000
3,000
นักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
4,500
6,500
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

หมายเหตุ
1. เริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์เมื่อบทความได้รับการตรวจสอบจากกองบรรณาธิการว่ามีเนื้อหาตรงตาม
    วัตถุประสงค์การเผยแพร่ของวารสารฯ

Untitled Document Last updated (7 Jan 2022) Copyright 2020 Desing by Department of Informatics