Untitled Document
>> การรับตีพิมพ์บทความ ของฉบับสังคมฯ ตั้งแต่เล่ม 2 ปี 2564 จะรับเฉพาะบทความภาษาอังกฤษเท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากจะส่งบทความการตีพิมพ์ กรุณาติดต่อสอบถามก่อน >>
Untitled Document
หน้าแรก
กองบรรณาธิการ
ค้นหาบทความ
ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ
Call for Paper
คำแนะนำในการเตรียม
และขั้นตอนในการส่งบทความ
ค้นหาบทความ
อ่านฉบับย้อนหลัง
ติดต่อสอบถาม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
Untitled Document


ประวัติ/ความเป็นมา  
    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (EAU Heritage) ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เดิมมีกำเนิดพร้อมฉบับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ด้วยความหลากหลายของบทความและต้องการให้มีความชัดเจนของการเป็น
แหล่งข้อมูล จึงได้มีการบริหารจัดการแยกออกจากฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ในปี พ.ศ. 2554 โดยใช้การนับเวลาการเผยแพร่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ในปี พ.ศ. 2557 ได้เริ่ม
เผยแพร่วารสารเป็นฉบับออนไลน์จนถึงปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มการออกเผยแพร่วารสารเป็น
ปีละ 3 ฉบับ (ราย 4 เดือน) และในปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2560) ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตวารสาร
จากตัวเล่มหนังสือเป็นการผลิตแบบ CD ในปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน2561) ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต
อีกครั้ง โดยการผลิตเป็น Flash Drive ส่งมอบให้สมาชิก หากไม่ได้สมัครสมาชิก สามารถสืบค้นเพื่ออ้างอิงหรืออ่านบทความได้
ที่ https://eauheritage.eau.ac.th/ หรือสืบค้นได้จากฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal
Citation Index Center: TCI)
    ปัจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้ผ่านการรับรองคุณภาพจาก
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยได้รับการรับรองคุณภาพจัดให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
กำหนดเผยแพร่ 3 ฉบับต่อปี ( มกราคม-เมษายน, พฤษภาคม-สิงหาคม, กันยายน-ธันวาคม )
กำหนดออก: เมษายน, สิงหาคม, ธันวาคม
วัตถุประสงค์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและทรรศนะทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย
3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
เจ้าของ
  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
คณะที่ปรึกษากองบรรณาธิการ (Editorial Advisory Board)
ศาสตราจารย์จงจิตร์ หิรัญลาภ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
ศาสตราจารย์ พิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต (ราชบัณฑิตยสถาน)
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี (มหาวิทยาลัยมหิดล)
รองศาสตราจารย์ เพลินทิพย์ โกเมศโสภา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
บรรณาธิการ นันทิยา จรูญแสง
 
บทความใน "วารสาร EAU HERITAGE" เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยไม่มีส่วนในความคิดเห็นในข้อความเหล่านั้น

Untitled Document Last updated (30 July 2020) Copyright 2020 Desing by Department of Informatics