Untitled Document
>> การรับตีพิมพ์บทความ ของฉบับสังคมฯ ตั้งแต่เล่ม 2 ปี 2564 จะรับเฉพาะบทความภาษาอังกฤษเท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากจะส่งบทความการตีพิมพ์ กรุณาติดต่อสอบถามก่อน >>
Untitled Document
หน้าแรก
กองบรรณาธิการ
ค้นหาบทความ
ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ
Call for Paper
คำแนะนำในการเตรียม
และขั้นตอนในการส่งบทความ
ค้นหาบทความ
อ่านฉบับย้อนหลัง
ติดต่อสอบถาม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
Untitled Document


ประวัติ/ความเป็นมา  
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นวารสารที่มีกำหนดออกเป็นราย 4 เดือน
เริ่มจัดพิมพ์ครั้งแรกในปี 2554 โดยได้รับการประเมินคุณภาพของบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขา บทความที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Double Blind Review) จำนวน 2 ท่าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ต้องมีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาของบทความ และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ เพื่อให้บทความมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล นำไปสู่การต่อยอดและพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้วารสารได้เข้ารับการประเมิน
คุณภาพจาก TCI เมื่อปี 2562 โดยผลการประเมินจัดอยู่ในวารสารคุณภาพฐาน 2 (กลุ่ม 2)
กำหนดเผยแพร่ 3 ฉบับต่อปี ( มกราคม-เมษายน, พฤษภาคม-สิงหาคม, กันยายน-ธันวาคม )
กำหนดออก: เมษายน, สิงหาคม, ธันวาคม
วัตถุประสงค์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและทรรศนะทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย
3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
เจ้าของ
  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
คณะที่ปรึกษากองบรรณาธิการ (Editorial Advisory Board)
ศาสตราจารย์จงจิตร์ หิรัญลาภ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
ศาสตราจารย์ พิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต (ราชบัณฑิตยสถาน)
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี (มหาวิทยาลัยมหิดล)
รองศาสตราจารย์ เพลินทิพย์ โกเมศโสภา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
บรรณาธิการ นันทิยา จรูญแสง
 
บทความใน "วารสาร EAU HERITAGE" เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยไม่มีส่วนในความคิดเห็นในข้อความเหล่านั้น

Untitled Document Last updated (30 July 2020) Copyright 2020 Desing by Department of Informatics