Untitled Document
Untitled Document
หน้าแรก
กองบรรณาธิการ
ค้นหาบทความ
Call for Paper
Call for Paper
Call for Paper
คำแนะนำในการเตรียม
และขั้นตอนในการส่งบทความ
ค้นหาบทความ
อ่านฉบับย้อนหลัง
ติดต่อสอบถาม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
Untitled Document
  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียมีความยินดีที่จะรับผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอและเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
โดยรับบทความทั้งฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ลงในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย
ทั้ง 2 ฉบับ
 
ประเภทของบทความ
1. บทความวิจัย หมายถึง เป็นการนำเสนอผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์
การดำเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ กิติกรรมประกาศ (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง
2. บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เป็นความรู้ใหม่ กล่าวถึงความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ แนวทาง
การแก้ปัญหา มีการใช้แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยจากแหล่งข้อมูล สรุป เช่น หนังสือ วารสารวิชาการ ฐานข้อมูล Online ประกอบการ
วิเคราะห์วิจารณ์ เสนอแนวทางแก้ไข
องค์ประกอบบทความ สามารถดาวน์โหลดรูปแบบและคำแนะนำในการเตรียมและขั้นตอนในการส่งบทความ
 
แบบรายงานการกลั่นกรองบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์
ขอ
งนักศึกษาก่อนนำส่งเพื่อขอลงพิมพ์ในวารสาร EAU Heritage
แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ EAU Heritage
แบบฟอร์มการชำระค่าตีพิมพ์บทความในวารสาร EAU Heritage
 
บทความวิจัย (research article)
1. ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผู้พิมพ์ พร้อมทั้งตำแหน่งทางวิชาการและสังกัด
3. บทคัดย่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษไม่เกิน 15 บรรทัด หรือ 200 คำ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ รูปแบบการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง
ช่วงเวลาทำวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย ระบุคำสำคัญของเรื่อง (Keywords) จำนวนไม่เกิน 5 คำ
4. เนื้อหาของบทความประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้
  4.1 ความสำคัญของปัญหาการวิจัย
  4.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  4.3 ขอบเขตการวิจัย
  4.4 สมมติฐานการวิจัย
  4.5 การทบทวนวรรณกรรม และแนวคิด
  4.6 วิธีดำเนินการวิจัย (ระบุวิธีการเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ปี พ.ศ. ที่ทำการวิจัย วิธีวิเคราะห์ข้อมูล)
  4.7 ผลการวิจัยโดยอาจมีรูปภาพ ตารางและแผนภูมิประกอบเท่าที่จำเป็น
  4.8 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ (ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะสำหรับปฏิบัติ และข้อเสนอแนะ
สำหรับการทำวิจัยต่อไป)
  4.9 เอกสารอ้างอิง ต้องอ้างอิงในระบบ APA หรือระบบเดียวกันตลอดเรื่อง
  4.10 บทความที่สรุปมาจาก วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ให้ใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมตำแหน่งวิชาการ และสังกัด หลังชื่อผู้นิพนธ์รายงานการวิจัย หรือบทความวิชาการที่ปฏิบัติตามคำแนะนำ จะได้รับพิจารณาดำเนินการโดยทันที
บทความวิชาการ (Academic article)
บทความวิชาการเป็นการนำเสนอเรื่องทางวิชาการที่อยู่ในความสนใจของบุคคลทั่วไปในปัจจุบัน ประกอบด้วย
1. ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ ที่อยู่ผู้นิพนธ์ ผู้นิพนธ์สำหรับติดต่อ (corresponding author) และบทสรุป (summary) เพื่อเป็นการสรุป
เรื่องโดยย่อ พร้อมระบุความสำคัญของเรื่อง (Keywords) จำนวนไม่เกิน 5 คำ
2. เนื้อหาของความประกอบด้วย
  2.1 บทนำ (introduction) เพื่อกลาวถึงความน่าสนใจของเรื่่องที่นำเสนอ
  2.2 เนื้อหาเป็นการแสดงรายละเอียดของเรื่องที่เขียนในแต่ละประเด็น
  2.3 บทสรุป (conclusion) ของเรื่องที่เขียนเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ
  2.4 ข้อเสนอแนะจากผู้นิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องที่เขียนในประเด็นที่น่าสนใจ
ทั้งนี้ ผู้นิพนธ์ควรตรวจสอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบทความที่่นำเสนออย่างละเอียด บทความวิชาการต้องนำเสนอพัฒนาการของเรื่อง
ที่น่าสนใจ ข้อมูลที่นำเสนอจะต้องนำเสนอในวงกว้าง โดยให้ผู้อ่านในต่างสาขาทั้งอาจารย์และนักศึกษา สามารถเข้าใจได้
 
 
 
Untitled Document Last updated (27 Dec 2021) Copyright 2020 Desing by Department of Informatics