Untitled Document
Untitled Document
หน้าแรก
กองบรรณาธิการ
ค้นหาบทความ
ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ
Call for Paper
คำแนะนำในการเตรียม
และขั้นตอนในการส่งบทความ
ค้นหาบทความ
อ่านฉบับย้อนหลัง
ติดต่อสอบถาม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
Untitled Document
         ในการรับพิจารณาประเมินบทความที่จะมีการเผยแพร่ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นั้น ทางกองบรรณาธิการจะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาคุณภาพของบทความทุกบทความ อย่างน้อย 2-3 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชานั้น ๆ หรือใกล้เคียงกับเนื้อหาของบทความ อีกทั้งจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เขียนบทความนั้น
         การประเมินดำเนินการในรูปแบบ double blinded คือ มีการปกปิดชื่อของผู้เขียนบทความแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เขียนจะไม่ทราบชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับมอบหมายให้ประเมินบทความนั้น ๆ
         ผลการประเมินมี 3 แบบ คือ 1. ผ่าน (ยอมรับการตีพิมพ์บทความ) 2. ขอให้มีการแก้ไขก่อนตีพิมพ์ 3. ไม่ผ่าน (ส่งใหม่เพื่อประเมินอีกครั้ง) ดังนั้น เพื่อให้การเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการเป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐาน การตีพิมพ์นานาชาติ ทางกองบรรณาธิการจึงได้กำหนดจริยธรรมของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการไว้ สำหรับการดำเนินงานของวารสาร ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านจริยธรรมในการตีพิมพ์ อย่างเคร่งครัด ตามบทบาทหน้าที่ ดังนี้
         บทบาทหน้าที่ของบรรณาธิการ (Editer Ethic)
         1. พิจารณาและตรวจสอบของบทความที่ส่งมาเพื่อเข้ารับการพิจารณาเผยแพร่ลงในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทุกบทความ โดยพิจารณาเนื้อหาบทความที่สอดคล้องกับเป้าหมายและขอบเขตของวารสาร
         2. กำหนดผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน โดยเลือกให้สอดคล้องกับเนื้อหาบทความที่ส่งเข้ามาเพื่อรับการเผยแพร่
         3. ตรวจสอบคุณภาพบทความในทุกกระบวนการประเมินและคุณภาพบทความก่อนการเผยแพร่ผ่านระบบ Thai JO
         4. ในการพิจารณาบทความทุกครั้งโดยปราศจากอคติที่มีต่อบทความและผู้เขียนในด้านเชื้อชาติเพศ ศาสนา วัฒนธรรม การเมือง และสังกัดของผู้เขียน
         5. บรรณาธิการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เขียน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ และไม่นำบทความหรือผลงานทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจรวมไปถึงนำไปเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง
         6. บรรณาธิการจะต้องไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบทความที่ผู้เขียนได้สั่งหมอบหมายวารสารและผลประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ
         7. บรรณาธิการต้องปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ของวารสารอย่างเคร่งครัด
         บทบาทหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer Ethic)
         1. ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องคำนึงถึงคุณภาพบทความเป็นหลัก พิจารณาบทความภายใต้หลักการและเหตุผลทางวิชาการโดยปราศจากอคติหรือความคิดเห็นส่วนตัว และจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เขียน
         2. ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือผลกำไรจากผลงานทางวิชาการที่ตนเองได้รับหมอบหมายให้ทำการประเมิน
         3. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องตระหนักรู้ว่าตนเอง มีความรู้ความเข้าใจความเชี่ยวชาญ ในเนื้อหาของผลงานวิชาการที่ได้รับหมอบหมายให้ทำการประเมินอย่างแท้จริง
         4. หากผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบแล้วพบว่าบทความที่รับหมอบหมายให้ประเมินนั้น เป็นบทความที่คัดลอกผลงานชิ้นอื่นๆ หรือมีเนื้อหาใกล้เคียงกับผลงานอื่นๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบทันทีให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการเผยแพร่
         5. ผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องรักษาระยะเวลาประเมิน ตามกรอบเวลาประเมินที่กำหนด รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความให้ผู้ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อ
         บทบาทหน้าที่ของผู้เขียน (Author Ethic)
         1. ผลงานวิชาการที่ผู้เขียนได้สั่งมาเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารวิชาการหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการเผยแพร่มาก่อน และผู้เขียนจะต้องมั่นใจว่าผลงานดังกล่าวนั้น ไม่ได้กระทำการคัดลอกผลงานของบุคคลอื่น
         2. ผู้เขียนจะกระทำการอ้างอิงผลงานของผู้อื่น หากมีการนำผลงาน หรือข้อความใดๆ ก็ตามมาใช้ในผลงานของตนเอง และจัดทำรายการเอกสารอ้างอิงไว้ท้ายบทความให้ครบทุกชื่อ
         3. ผู้เขียนจะต้องตรวจสอบการเขียนบทความวิชาการ บทความวิจัยให้ถูกต้องตามรูปแบบ และประเภทที่วารสารได้กำหนดไว้
         4. รายนามของผู้เขียนทั้งหมด ที่ปรากฏในบทความทุกคนต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการจริง
         5. ผู้เขียนจะต้องยินยอมโอนลิขสิทธ์ให้แก่วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ก่อนการเผยแพร่และจะต้องไม่นำผลงานที่ส่งมายังวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ไปตีพิมพ์ กับแหล่งอื่น ๆ หลังจากที่ได้รับการเผยแพร่ ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ แล้วทั้งนี้หากตรวจพบการเผยแพร่ซ้ำ ทางกองบรรณาธิการจะมีมาตรการยกเลิกหนังสือตอบรับ และประทับลายน้ำ “ตีพิมพ์ซ้ำ” บนบทความนั้นๆ กลับไปยังหน่วยงาน ต้นสังกัดของผู้เขียนต่อไป
 
Untitled Document Last updated (27 Dec 2021) Copyright 2020 Desing by Department of Informatics