Untitled Document
Untitled Document
หน้าแรก
กองบรรณาธิการ
ค้นหาบทความ
Call for Paper
คำแนะนำในการเตรียม
และขั้นตอนในการส่งบทความ
ค้นหาบทความ
อ่านฉบับย้อนหลัง
ติดต่อสอบถาม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
Untitled Document
         ในการรับพิจารณาประเมินบทความที่จะมีการเผยแพร่ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นั้น ทางกองบรรณาธิการจะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาคุณภาพของบทความทุกบทความ อย่างน้อย 2-3 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชานั้น ๆ หรือใกล้เคียงกับเนื้อหาของบทความ อีกทั้งจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เขียนบทความนั้น
         การประเมินดำเนินการในรูปแบบ double blinded คือ มีการปกปิดชื่อของผู้เขียนบทความแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เขียนจะไม่ทราบชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับมอบหมายให้ประเมินบทความนั้น ๆ
         ผลการประเมินมี 3 แบบ คือ 1. ผ่าน (ยอมรับการตีพิมพ์บทความ) 2. ขอให้มีการแก้ไขก่อนตีพิมพ์ 3. ไม่ผ่าน (ส่งใหม่เพื่อประเมินอีกครั้ง) ดังนั้น เพื่อให้การเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการเป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐาน การตีพิมพ์นานาชาติ ทางกองบรรณาธิการจึงได้กำหนดจริยธรรมของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการไว้ สำหรับการดำเนินงานของวารสาร ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านจริยธรรมในการตีพิมพ์ อย่างเคร่งครัด ตามบทบาทหน้าที่ ดังนี้
         บทบาทหน้าที่ของบรรณาธิการ (Editer Ethic)
         1. พิจารณาและตรวจสอบบทความที่ส่งมาเพื่อเข้ารับการพิจารณาเผยแพร่ทุกบทความ ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งบทความภายในและภายนอก
         2. คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาบทความตามเกณฑ์ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ 3 คน ต่อ 1 บทความ กรณีขอสำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ใช้ผู้ทรงพิจารณา เป็น 2 คน ต่อ 1 บทความ การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาจากความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ/เฉพาะทาง สอดคล้องกับเนื้อหาบทความที่ส่งเข้ามารับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
         3. มีการตรวจสอบคุณภาพการเขียนเนื้อหาของบทความ ของผู้นิพนธ์ทั้งก่อนและหลัง การกลั่นกรองจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยโปรแกรม Copy catch ของระบบ Thai JoO
         4. การพิจารณาบทความทุกครั้งโดยปราศจากอคติที่มีต่อบทความและผู้เขียนในด้านเชื้อชาติเพศ ศาสนา วัฒนธรรม การเมือง และสังกัดของผู้เขียน
         5. บรรณาธิการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เขียน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ และไม่นำบทความหรือผลงานทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจรวมไปถึงนำไปเป็นผลงานทางวิชาการของตนเองง
         6. บรรณาธิการจะต้องไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบทความที่ผู้เขียนได้หมอบหมายวารสารและผลประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ
         7. บรรณาธิการและกองบรรณาธิการ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ต้องมีความเข้มงวด เก็บข้อมูลจากการกลั่นกรอง ผู้ทรงเป็นความลับ ไม่อนุญาตให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขอดูข้อมูลใดๆ หลังการกลั่นกรองของผู้ทรงคุณวุฒิ
         บทบาทหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer Ethic)
         1. ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องคำนึงถึงคุณภาพบทความเป็นหลัก พิจารณาบทความภายใต้หลักการและเหตุผลทางวิชาการโดยปราศจากอคติหรือความคิดเห็นส่วนตัว และจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เขียน
         2. ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือผลกำไรจากผลงานทางวิชาการที่ตนเองได้รับหมอบหมายให้ทำการประเมิน
         3. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องตระหนักรู้ว่าตนเอง มีความรู้ความเข้าใจความเชี่ยวชาญ ในเนื้อหาของผลงานวิชาการที่ได้รับหมอบหมายให้ทำการประเมินอย่างแท้จริง
         4. หากผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบแล้วพบว่าบทความที่รับหมอบหมายให้ประเมินนั้น เป็นบทความที่คัดลอกผลงานชิ้นอื่นๆ หรือมีเนื้อหาใกล้เคียงกับผลงานอื่นๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบทันทีให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการเผยแพร่
         5. ผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องรักษาระยะเวลาประเมิน ตามกรอบเวลาประเมินที่กำหนด รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความให้ผู้ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อ
         บทบาทหน้าที่ของผู้เขียน (Author Ethic)
         1. ผู้เขียนบทความ ต้องไม่คัดลอกหรือหยิบยกเอาเนื้อหา (โดยไม่อ้างอิง) จากบทความอื่น มาเป็นส่วนหนึ่งของบทความที่ส่งมาขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ทั้งนี้วารสารฯ กำหนดความซ้ำซ้อนของผลงานไม่เกินร้อยละ 20 จากการตรวจสอบโปรแกรม CopyCat ของเว็บไซต์ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Journal Citation Index Centre : TCI)
         2. ผู้เขียนบทความต้องส่งบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ประเมินบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น
         3. ผู้เขียนบทความที่มีรายชื่อปรากฏในบทความ จะต้องมีส่วนร่วมในการจัดทำบทความหรือมีส่วนร่วมในการทำวิจัยจริง (หากตรวจสอบพบว่า ผู้เขียนบทความหรือผู้ใดผู้หนึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำบทความ วารสารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอนบทความดังกล่าวออกจากการเผยแพร่โดยทันที)
         4. ผู้เขียนบทความจะต้องจัดทำบทความที่มีองค์ประกอบหรือหัวข้อตามรูปแบบ (Template) ของบทความในการเตรียมต้นฉบับตามประเภทบทความของวารสารฯ
         5. ผู้เขียนบทความเมื่อมีการหยิบยกผลงานของผู้อื่นมาไว้ในบทความที่ส่งพิจารณาตีพิมพ์ จะต้องมีการอ้างอิงทั้งในส่วนเนื้อหา (citation) และในส่วนรายการเอกสารอ้างอิง (บรรณานุกรมแบบRomanization) ที่ตรงกันและมีรูปแบบที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด ในการเตรียมต้นฉบับบทความให้ผู้อ่านสามารถสืบค้นเพิ่มเติมแหล่งที่มาของข้อมูลได้ (หากมีการฟ้องร้องการละเมิดลิขสิทธิ์เนื่องจากไม่อ้างอิง จะเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความแต่เพียงผู้เดียว วารสารฯจะไม่มีส่วนรับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะดำเนินการถอดถอนบทความออกจากการเผยแพร่ของวารสารฯ ทันที
         6. ผู้เขียนบทความต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงทั้งแหล่งเนื้อหาและความน่าเชื่อถือของเจ้าของบทความที่นำมาอ้างอิง รวมถึงไม่นำเอาเอกสารที่ถูกถอดถอนแล้วมาใช้อ้างอิง
         7. ผู้เขียนบทความต้องปรับแก้ไขบทความตามที่ผู้ประเมินบทความและบรรณาธิการแนะนำให้แล้วเสร็จและส่งกลับมาภายในเวลาที่กำหนด หากไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด วารสารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่จะเลื่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ออกไปหรืออาจถอดถอนออกจากการตีพิมพ์ของวารสารฯ โดยไม่คืนเงินที่ชำระแล้ว
         8. ผู้เขียนบทความควรระบุชื่อแหล่งทุนที่สนับสนุนในการทำวิจัย (ถ้ามี) และควรระบุผลประโยขน์ทับซ้อน(ถ้ามี)/span>
         9. ผู้เขียนบทความต้องคำนึงถึงจริยธรรม ไม่รายงานข้อมูลเท็จ หรือการปลอมแปลง บิดเบือน หรือการตกแต่งข้อมูลให้ผิดจากผลการศึกษา หรือวิจัยที่ได้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อสรุป
         10. ผู้เขียนที่มีข้อมูลส่วนตัว (Private Data) หรือข้อมูลที่เจ้าของไม่ประสงค์เปิดเผยต่อสาธารณะมาใช้ประกอบในบทความ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลก่อนการนำมาใช้ (หากมีการฟ้องร้อง การละเมิดลิขสิทธิ์ จะถือว่าเป็นความผิดของผู้เขียนบทความแต่เพียงผู้เดียว วารสารฯ จะไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และจะดำเนินการถอดถอนบทความออกจากการเผยแพร่ของวารสารทันที)
         11. ผู้เขียนบทความที่เขียนบทความเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ ควรมีหนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมของหน่วยงาน แสดงต่อบรรณาธิการ หรือเขียนสอดแทรกไว้ในส่วนใดส่วนหนึ่งของบทความ
 
Untitled Document Last updated (27 Dec 2021) Copyright 2020 Desing by Department of Informatics